X

Odzyskiwanie hasła

X

I. Terminy używane w regulaminie 

 1. Regulamin - niniejszy dokument, określający sposób działania Serwisu,
 2. Serwis - prowadzony przez Operatora serwis internetowy Gram i Zdam.pl, dostępny na domenach http://www.gimnazjum.gramizdam.pl oraz http;//www.matura.gramizdam.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Quizów oraz, po spełnieniu określonych warunków, wygrywanie nagród rzeczowych. Do korzystania z serwisu potrzebny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarki (Mozilla Firefox w wersji powyżej 11 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9, aktywne ciasteczka - cookies, aktywną obsługe JavaScript), a także aktywny adres poczty email.
 3. Operator - administratorem Serwisu jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna spełniająca warunki określone w Regulaminie.
 5. kod z publikacji – unikalny kod znajdujący się pod zdrapką w jednym z vademcum lub w testach gimnazjalnych oraz w vademecum lub w testach maturalnych wydanych przez Operatora.
 6. Quiz – quiz gimnazjalny lub maturalny dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.matura.gramizdam.pl i www.gimnazjum.gramizdam.pl.
 7. Konto - osobisty profil Użytkownika w Serwisie. Użytkownik ma dostęp do Konta poprzez podanie w Serwisie nazwy Użytkownika oraz hasła
 8. Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika, opisana w pkt III Regulaminu.

II. Warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 13 rok życia.
 2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 3. Podanie fałszywych danych lub inne uchybienie warunkom przewidzianym w niniejszym regulaminie pozbawia prawa do otrzymania nagrody.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez usługobiorcę w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. Podczas Rejestracji zakładane jest Konto Użytkownika. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Użytkownik nie może posługiwać się Kontami innych Użytkowników ani udostępniać swojego Konta innym osobom. Konta są niezbywalne.
 2. W celu dokonania Rejestracji, przyszły Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące swoje dane: Nazwę użytkownika (Nick), adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, numer telefonu . Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Operator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
 3. W przypadku zmiany danych, następującej po zakończeniu procedury Rejestracji, Użytkownik powinien dokonać niezwłocznie ich aktualizacji, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego po zalogowaniu się do swojego Konta. Nie wolno podawać danych nieprawdziwych bądź niepełnych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie Rejestracji Nazwy Użytkownika ani adresu e-mail. Zmiana następuje po weryfikacji danych przez Operatora.
 4. Dane wpisane do formularza mogą dotyczyć jedynie osoby wypełniającej formularz. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają Użytkownicy. Użytkownik ponosi wobec Operatora pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych, w szczególności zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Operatorowi na skutek podania nieprawdziwych danych.
 5. Podczas dokonywania Rejestracji Użytkownikowi udostępniania jest treść Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Podczas Rejestracji Użytkownik akceptuje treść Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do zakończenia Rejestracji oraz korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 6. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik samodzielnie wybiera Nazwę Użytkownika. Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, Regulaminem lub powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do Konta w Serwisie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
 8. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie Rejestracji w Serwisie.
 9. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej, związanych z komercyjnymi klientami Serwisu.
 10. Z chwilą potwierdzenia rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

IV. Polityka prywatności

 1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych podanych podczas Rejestracji.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. z siedzibą Gdyni przy ul. Hutniczej 3.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Użytkowników są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Operator oświadcza, że powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i - jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę - w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Serwis.
 6. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązku Operatora wynikającego z obowiązujących przepisów prawa do przekazania danych osobowych Użytkowników uprawnionym podmiotom.
 7. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy Serwisu. Usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Serwisu jest równoznaczne z likwidacją Konta.

V. Statusy kont

 1. Użytkownik wraz ze wzrostem liczby zgromadzonych punktów może zdobywać kolejne statusy swojego konta w kolejności: POCZĄTKUJĄCY, DOCIEKLIWY, ODKRYWCA, PRZEWODNIK, EKSPLORATOR.
 2. Wraz z przekroczeniem ustalonych przedziałów punktowych, status konta użytkownika sam ulegnie zmianie na kolejny.
 3. Ustalono następujące przedziały punktowe dla poszczególnych statusów:
  • - Początkujący 0 - 30 000 pkt.
  • - Dociekliwy 30 001 - 100 000 pkt.
  • - Odkrywca 100 001 - 150 000 pkt.
  • - Przewodnik 150 001 - 250 000 pkt.
  • - Eksplorator 250 001 pkt. +

VI. Mnożniki

 1. Wartość mnożnika punktów każdego z użytkowników, który przejdzie procedurę Rejestracji wynosi 1. Wartość mnożnika można podwyższyć poprzez rejestrację kodów z vademecum oraz testów.
 2. Kod z vademecum i testów gimnazjalnych można zrejestrować tylko na koncie zarejestrowanym na stronie z Quizem dla Gimnazjalistów www.gimnazjum.gramizdam.pl.
 3. Kod z vademecum i testów maturalnych można zrejestrować tylko na koncie zarejestrowanym na stronie z Quizem dla Maturzystów www.matura.gramizdam.pl.
 4. Rejestracja kodu z testów każdorazowo zwiększa mnożnik zdobywanych od tego momentu punktów o 0,5.
 5. Rejestracja kodu z vademecum każdorazowo zwiększa mnożnik zdobywanych od tego momentu punktów o 0,5.
 6. Wartość mnożnika można zwiększać rejestrując kolejne kody, przy czym maksymalna wartość mnożnika wynosi 5
 7. Mnożnik punktów dla poszczególnych kont może ulec zmianie. O zmianie mnożnika, użytkownicy serwisu będą informowani drogą mailową.

VII. Zdobywanie punktów

 1. Użytkownik zdobywa punkty grając w Quiz online.
 2. Użytkownik może zdobyć punkty za skuteczne zaproszenie nowego Użytkownika do Serwisu za pomocą przydzielanego podczas Rejestracji linka polecającego.
 3. Punkty za skuteczne zaproszenie przyznaje się Zapraszającemu Użytkownikowi, w chwili, gdy zaproszony Użytkownik pomyślnie zakończy procedurę Rejestracji.
 4. Użytkownik sam wybiera zakres przedmiotowy, z którego będą zadawane pytania w Quizie, przy czym liczba wybranych przedmiotów wpływa na liczbę możliwych do zdobycia punktów w Quizie. Im więcej przedmiotów wybranych do gry, tym więcej punktów użytkownik może zdobyć.
 5. Użytkownik zdobywa punkty za każdą pozytywnie udzieloną odpowiedź w Quizie. Ponadto otrzymuje również punkty bonusowe z szybkość udzielanych odpowiedzi.
 6. W Quizie są trzy poziomy punktów gwarantowanych: 5 punktów, 20 punktów oraz 125 punktów.
 7. W przypadku błędnie udzielonej odpowiedzi użytkownik kończy grę z punktacją, która jest sumą punktów gwarantowanych na osiągniętym przez Użytkownika poziomie oraz punktów bonusowych
 8. Liczba podejść do Quizu, z których, punkty będą naliczane na konto Użytkownika, jest ograniczona do 7 prób na dobę, przy czym doba rozpoczyna się o godz. 00:00.
 9. Liczba punktów ze wszystkich gier w ciągu doby sumuje się.
 10. Liczba prób niewykorzystana w ciągu jednej doby, nie przechodzi na kolejną dobę.

VIII. Likwidacja konta 

 1. Użytkownik może zlikwidować swoje Konto. W przypadku likwidacji Konta zgromadzone przez niego punkty przepadają, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Operatora. Likwidacja Konta następuje zgodnie z procedurą wskazaną na Koncie Użytkownika.
 2. Operator zastrzega sobie prawo usuwania Kont Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu.
 3. Za rażące naruszenie Regulaminu uważa się: a) podawanie adresów-linków do stron internetowych we wszystkich obszarach serwisu bez zgody Operatora; b) dokonywanie czynności w sposób automatyczny, za pomocą programów, robotów i innych środków informatycznych służących do obejścia osobistego uczestnictwa w Konkursach i innych aktywnościach Serwisu.
 4. Likwidacja Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

IX. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, gdy usługodawca świadczy usługę niezgodnie z regulaminem lub obowiązującym prawem.
 2. Reklamacje zgłaszane powinny być w formie pisemnej na adres Operatora w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o niewłaściwym wykonywaniu usługi.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik poinformowany zostanie pisemnie lub, w przypadku udostępnienia takiego rodzaju danych, w formie wiadomości e-mail.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na podstronie „zasady gry” i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Operator ma prawo zmieniać treść Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, jednak nie krótszym niż 72 godziny od momentu udostępnienia w Serwisie treści zmienionego Regulaminu.
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o zmianach. Za akceptację zmian uważa się następujące po tym wzięcie udziału w aktywnościach oferowanych przez Serwis.
X sklep.operon.pl


Logowanie

Jeszcze nie mam konta